Algemene Voorwaarden

 Algemene Huurvoorwaarden                   versie 16-4-2018          BnB De Hofstee, ‘t Noard 22-26, 8721GC Warns

Toepassing

Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning BnB De Hofstee, staande en gelegen ‘t Noard 22-26, 8721GC Warns.

 •  In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.
 • Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht (voorafgaande) verwijzing door huurder naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Verhuurder wijst alle algemene voorwaarden waarnaar huurder verwijst of die door huurder worden gebruikt, van de hand.
 • Van deze Algemene Huurvoorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

 1. Verhuurder neemt uitsluitend reserveringen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder. Reserveringen door personen jonger dan 18 jaar zijn derhalve niet geldig.
 2. Nadat huurder gereserveerd heeft, ontvangt deze van verhuurder binnen 5 dagen een bevestiging, de Algemene Huurvoorwaarden en een factuur. Verhuurder verzoekt huurder deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan verhuurder mede te delen. Indien huurder binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van verhuurder heeft gehad, dan dient huurder direct met verhuurder contact op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 3. Tussen huurder en verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment waarop verhuurder de reservering aan huurder heeft bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, die naar zijn aard van korte duur is.

Betaling

 1. Verhuurder verzoekt huurder 25% van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan verhuurder over te maken. De overige 75% dient huurder 1 maand voor de aankomstdatum aan verhuurder te hebben betaald. Indien de reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum, dan dient huurder bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan verhuurder over te maken.
 2. De (aan)betalingen dient huurder over te maken naar de IBAN: NL49 KNAB 0257 1569 84 t.n.v. BnB De Hofstee-Warns onder vermelding van het factuurnummer.
 3. Met het voldoen van een termijn of de hele huursom bevestigt huurder de Algemene Huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 4. Bij niet tijdige betaling van de aan huurder gefactureerde bedragen is huurder onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behoudt verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

 1. De borgsom bedraagt € 150. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die verhuurder kan lijden bij niet nakomen van de verplichtingen van huurder als goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.
 2. De borgsom dient tegelijk met de eerste aanbetaling van de huursom worden voldaan. Indien de borgsom niet wordt voldaan, is verhuurder gerechtigd huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien huurder met betaling van de borgsom in gebreke blijft, is verhuurder bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van verhuurder op  huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet tenietgedaan.

Ontvangst sleutel 

 1.  Huurder krijgt op de aankomstdatum, na betaling van het volledige factuurbedrag, de beschikking over de huissleutel. Huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht huurder dat toch doen, dan is hij een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door verhuurder in bruikleen aan huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van verhuurder. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is huurder een bedrag verschuldigd van € 100.
 2. Alle kosten die ontstaan doordat huurder de vakantiewoning niet op tijd oplevert, worden op huurder verhaald. Goederen die worden aangetroffen na vertrek van huurder, bewaart verhuurder gedurende een redelijke periode, maar hij neemt hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op kosten van huurder.
 3. Wanneer huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning, wordt hiervoor € 25 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terugstorting van de borgsom. Ter controle vraagt verhuurder aan huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopiesleutel wordt overhandigd.

Annulering

Annulering door huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd;
 • bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst wordt 25% van de huursom in rekening gebracht;
 • bij annulering tot 28 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht;
 • bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd;
 • indien huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd;
 • in geval van annulering door verhuurder worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het vakantiehuis

 • Weekend: vrijdag vanaf 15.00 uur tot maandag 10.30 uur.
 • Midweek: maandag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 10.30 uur.
 • Week: zaterdag vanaf 15.00 uur tot zaterdag 10.30 uur
 • Op de dag van aankomst kan huurder vanaf 15:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient huurder het vakantiehuis om 10:30 uur te hebben verlaten.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden gestookt.
 • Huisdieren meenemen is  toegestaan.
 • De huursom is inclusief eindschoonmaak en linnengoed.
 • Barbecuen met de aanwezige bbq is toegestaan (deze dient voor vertrek schoon achtergelaten te worden).
 • Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar huurder wordt verzocht hier spaarzaam mee om te gaan.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in de vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 4 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst door verhuurder, zonder restitutie van huurgelden. Bij toestemming voor een extra persoon, wordt een extra bed geplaatst. Hiervoor wordt een toeslag gerekend van € 15 per persoon per nacht.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluids- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris – behalve serviesgoed, glazen en bestek voor de maaltijd buiten – is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aansprakelijkheid / klachten / schade

 1. Huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Huurder wordt dan ook aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien schade of gebreken worden geconstateerd,  dan meldt huurder dit dan direct aan verhuurder.
 2. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies en/of schade aan zaken dan wel personen van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het uitvallen en/of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 3. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening  van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder verhuurder hiervan direct in kennis te stellen en instructies van verhuurder op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 4. Indien het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar huurder gebruik van kan maken, geldt het volgende: het is ten strengste verboden illegaal van internet te down-/uploaden of te streamen. Huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/ auteursrecht-hebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle door verhuurder te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op huurder worden verhaald.
 5. Mocht huurder alsnog een klacht willen indienen, dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij verhuurder te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak

Huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers. Huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten en/of schade die de verhuurder lijdt als gevolg van het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding.

Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

 • het huis veegschoon;
 • alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst;
 • dekbedovertrekken en linnengoed in de wasmand;
 • afwasmachine en koelkast schoon en leeg;
 • geen etenswaren in de kasten;
 • tuinkussens binnen zetten;
 • de vuilnisbakken geleegd;
 • eventueel breukwerk en/of schade melden bij verhuurder.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 BnB De Hofstee  ‘t Noard 22-26, 8721GC  Warns